PROWENT MIELEC

Strona główna /Aktualności

Aktualności

18.09.2018

Ankieta

Beneficjenci / Grantobiorcy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zgodnie z umową dofinansowania, podpisaną z Zarządem Województwa Podkarpackiego na realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania PROWENT / umową o powierzenie grantu zawartą bezpośrednio z LGD, beneficjent zobowiązany jest do przekazywania LGD informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

 

Ankietę monitorującą należy wypełnić na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznaniu pomocy oraz wniosku o płatność (uwzględniając ewentualne uzupełnienia dokonane na wezwanie Instytucji Wdrażającej).

 

Ankieta dotyczy jednego projektu, w przypadku realizacji przez Beneficjenta / Grantobiorcę kilku projektów prosimy o wypełnienie oddzielnej ankiety dla każdego projektu.

 

Wszyscy Beneficjenci korzystający z pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zobowiązani są do złożenia po zakończeniu realizacji operacji (tj. po otrzymaniu płatności końcowej).

 

Wypełnioną ankietę monitorującą, podpisaną przez osoby upoważnione należy dostarczyć w wersji papierowej do biura LGD:

 

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT”

Lokalna Grupa Działania

ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec

 
 Karta monitoringu.docxDane teleadresowe:


Partnerstwo dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika-Nauka-Tradycja
"Prowent"
Lokalna Grupa Działania


39-300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1

Godziny pracy biura:

Poniedziałek                7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek       7:30 - 15:30
Piątek                         7:30 - 15:00

Tel.: +48 17 773 18 90
Fax.: +48 17 773 18 90
E-mail: biuro@lgdprowent.mielec.pl

Ankiety

 

 

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie. Operacja pn.
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.